COVM Eindhoven
houdt grip op geluid

Veelgestelde Vragen

 1. Kan ik een klacht indienen bij de COVM Vliegbasis Eindhoven?

  Nee. De commissie behandelt geen klachten. Wanneer u vragen of klachten over het vliegverkeer heeft, kunt u de afdeling Voorlichting van de Vliegbasis Eindhoven bellen.

  Bel 040 - 289 6133 of 040 - 289 6144.

  Wanneer u een van deze twee nummers belt, krijgt u een antwoordapparaat. Geef uw naam, adres, postcode, plaats door en meld uiteraard ook de datum en het tijdstip van de gebeurtenis. U wordt zo snel mogelijk teruggebeld.

  Ook kunt u een klacht indienen op www.samenopdehoogte.nl

 2. Waarom is er een COVM?

  De commissie kan zelfstandig of naar aanleiding van een verzoek van de minister van Defensie een advies geven aan de minister van Defensie. Zo'n advies heeft bijna altijd betrekking op maatregelen en voorschriften om de geluidhinder te beperken. Deze website is ook tot stand gekomen op basis van een advies van de commissie.

 3. Wat is een (on)gevraagd advies?

  De commissie kan zelfstandig of naar aanleiding van klachten een advies geven aan de minister van Defensie of andere instanties. Zo'n advies heeft bijna altijd betrekking op maatregelen en voorschriften om de geluidhinder te beperken.

 4. Wat zijn Kosteneenheden (Ke)?

  De term Kosteneenheid (Ke) is een eenheid om de geluidbelasting rond vliegvelden uit te drukken. Deze geluidbelastingmaat is vernoemd naar de voorzitter van een commissie die onder voorzitterschap van Prof. Kosten in 1967 onderzoek verrichtte naar geluidhinder door vliegtuigen. De Ke is een optelsom van factoren die bepalend zijn voor de geluidbelasting. De geluidbelasting Ke wordt geëvalueerd over een volledig jaar. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt rekening gehouden met de geluidproductie van vliegtuigen, de aantallen starts en landingen en de tijdstippen van start en landing.

 5. Wat is Lden?

  Lden staat voor "Level day-evening-night" en is een maat om de geluidsbelasting door omgevingslawaai uit te drukken.

 6. Wat is luchtvaartgeluid?

  Luchtvaartgeluid is het geluid dat veroorzaakt wordt door de civiele en militaire luchtvaart bij een start of een landing.

 7. Wie zijn de gebruikers van de Vliegbasis Eindhoven?

  De vliegbasis is eigendom van het ministerie van Defensie en is de thuisbasis voor de transportvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht. Ook heeft de vliegbasis een aantal functies voor jachtvliegtuigen. De grootste medegebruiker van Vliegbasis Eindhoven is de burgermedegebruiker Eindhoven Airport. Eindhoven Airport heeft een belangrijke functie in de regio. Door tussenkomst van deze burgerexploitant vertrekken lijndiensten, zaken- en vakantiecharters en luchtvrachtvluchten verzorgd.
  Daarnaast wordt de basis gebruikt door de Eindhovense Aeroclub/Koninklijke Luchtmacht Zweefvliegcombinatie (EACzc) en de Aeroclub motorvliegen.

 8. Wat is een vliegbasis?

  Vliegbasis is een andere aanduiding voor luchtvaartterrein of luchthaven. Defensie, Koninklijke Luchtmacht, heeft de beschikking over acht militaire luchthavens. Vanaf bijna alle bases worden dagelijks vliegoperaties uitgevoerd.
  Elke basis heeft een specialisatie. De F-16's van de luchtmacht zijn gestationeerd op de vliegbases Leeuwarden en Volkel. Transportvliegtuigen hebben Eindhoven als thuisbasis. Vliegbasis Gilze-Rijen en De Kooy (bij Den Helder) vervullen een spilfunctie in het Defensie Helikopter Commando (DHC).

 9. Wat zijn vluchten van algemeen maatschappelijk belang?

  Vluchten van algemeen maatschappelijk belang zijn vluchten voor spoedeisende hulp en de uitoefening van politietaken. Onder de spoedeisende hulpverlening wordt verstaan: vluchten ter bestrijding van brand, zogenaamde search and rescue-vluchten, traumavluchten en donorvluchten.

 10. Wat is het routebewakingssysteem?

  Het routebewakingssysteem slaat vluchtgegevens en radarbeelden op. Zo kan de gevlogen route en hoogte van vliegtuigen worden gevolgd. Het systeem maakt het mogelijk om naar aanleiding van vragen of klachten de route, hoogte en identiteit van vliegtuigen in het gebied Eindhoven op te vragen. Zo kan goed onderzocht worden wat er zich in de lucht heeft afgespeeld.

 11. Mogen legervliegtuigen over de bebouwde kom vliegen?

  Ook voor militaire vliegtuigen gelden vaste start- en landingsroutes. Voorkomen wordt dat bebouwde kommen onnodig worden overvlogen. Het kan dus gebeuren dat een militair vliegtuig boven de bebouwde kom vliegt. Ook vliegtuigen van de motorvliegclub en de zweefvliegclub van de vliegbasis mogen boven de bebouwde kom vliegen.

 12. Wat is de regionale overeenkomst?

  Op 24 augustus 2000 is een regionale overeenkomst ondertekend voor een periode van 15 jaar. De overeenkomst kent inmiddels twee aanvullingen. Naast Eindhoven Airport is deze overeenkomst ook ondertekend door de provincie Noord-Brabant, de gemeenten Eindhoven, Veldhoven, Oirschot, Best, Eersel, de vereniging Belangenbehartiging Omwonenden Welschap en de Brabantse Milieufederatie. In deze overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over openingstijden, de maximaal toegestane geluidbelasting, geschillenbeslechting en de aanleg van een routebewakingssysteem en geluidmeetposten. Gezamenlijk Luchthaven Omwonenden Beraad Eindhoven (GLOBE), een overlegplatform waarin alle contractpartijen vertegenwoordigd zijn, houdt toezicht op de juiste naleving van de gemaakte afspraken.

  Download de regionale overeenkomst. Defensie en het militaire vliegverkeer is geen onderdel van de Regionale Overeenkomst Eindhoven Airport.

 13. Wat is GLOBE?

  GLOBE staat voor Gezamenlijk Luchthaven Omgeving Beraad Eindhoven. GLOBE is een overlegplatform waarin alle contractpartijen vertegenwoordigd zijn die de regionale overeenkomst ondertekend hebben. GLOBE houdt toezicht op de juiste naleving van de gemaakte afspraken.

 14. Wat is BOW?

  BOW staat voor Belangenbehartiging Omwonenden Welschap. "Het doel van deze vereniging is het behoud en de verbetering van het leef- en woonklimaat voor omwonenden van de vliegbasis Welschap/Eindhoven Airport en het tegengaan van alle effecten, die als gevolg van deze luchthaven zowel direct als indirect het welzijn van de omwonenden en het milieu kunnen aantasten. " De vereniging is geen zetelhouder in de COVM.

  Voor meer info zie: Wat is de regionale overeenkomst?

 15. Wat is het belang van geluidzonering?

  Door middel van geluidzonering wordt vastgelegd wat de maximale geluidsbelasting rond een vliegbasis per jaar mag zijn.Daarnaast wordt met zonering voorkomen dat er nieuwe woningen te dicht bij de luchthaven worden gebouwd. Huizen die binnen een bepaalde zone liggen, zijn op kosten van de overheid geïsoleerd. Daarnaast zijn de vliegroutes zo uitgestippeld dat er zo min mogelijk boven de bebouwde kom wordt gevlogen. Door middel van een routebewakingssysteem wordt gecontroleerd of vliegers zich ook aan de vastgestelde route houden.

 16. Wat zijn slots?

  Vanwege beperkte milieu capaciteit heeft een luchtvaartmaatschappij voor een vlucht een zogenoemd slot nodig. Dat is een internationale term voor de tijdsperiode waarbinnen een vliegtuig mag opstijgen of landen op een luchthaven. Een slotcoördinator, die wordt aangewezen door de minister van Infrastructuur en Milieu, verdeelt deze slots. Hij of zij doet dat tweemaal per jaar, op basis van internationaal afgesproken regels: voor het begin van het zomerseizoen (vanaf eind maart) en voor het begin van het winterseizoen (vanaf eind oktober). Voor meer informatie: zie www.slotcoordination.nl.